C D E G K R S T U Ž
Udržateľné využívanie zdrojov
9. mája 2024

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika nie je len buzzword, ale komplexný systém hospodárenia s ambicióznym cieľom: udržať suroviny v obehu čo najdlhšie. Jej kľúčom je šetrenie prírodných zdrojov a minimalizácia odpadu, čím sa snaží znížiť náš dopad na planétu. Predstavte si ju ako kontrast k lineárnemu modelu „využi a vyhoď“. Namiesto plytvania sa cirkul …

Čítať viac
Etnická diverzita
15. mája 2024

Čo je diverzita?

Diverzita, často chápaná ako rozmanitosť, predstavuje široké spektrum rozdielov medzi ľuďmi. Tento pojem sa neobmedzuje len na jednu oblasť. Zahŕňa rozličné aspekty, ako sú kultúrne, etnické, vekové, pohlavné, sexuálne orientácie, fyzické schopnosti či sociálno-ekonomické pozadie jedincov. V podstate ide o uznanie a váženie si jedinečnosti každého č …

Čítať viac
Inklúzia pre všetkých
15. mája 2024

Čo je to inklúzia?

Inklúzia v kontexte ESG (environmentálne, sociálne a riadiace aspekty) a pracovnej sféry sa odvoláva na vytváranie pracovného prostredia, kde sa každý zamestnanec cíti hodnotený, zapojený a podporovaný bez ohľadu na svoje individuálne rozdiely. Zahŕňa, ale nie je obmedzené len na rozmanitosť pohlaví, rasy, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, ve …

Čítať viac
Príklady CSR
24. mája 2024

CSR na Slovensku

CSR, skratka pre Corporate Social Responsibility , v slovenčine známa aj ako spoločenská zodpovednosť podnikov, sa týka dobrovoľného záväzku firiem prispievať k trvalému rozvoju spoločnosti. Zahŕňa to zodpovedné správanie sa k zamestnancom, životnému prostrediu a miestnym komunitám. Ide o prístup, ktorým firmy prispievajú k udržateľnému rozvoju , nad …

Čítať viac
CSRD reporting
10. mája 2024

CSRD smernica

CSRD smernica (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive) je legislatíva EÚ, ktorá zavádza jednotné štandardy pre nefinančné vykazovanie. Cieľom je zvýšiť transparentnosť a porovnateľnosť informácií o udržateľnosti podnikov, čím sa uľahčí informované rozhodovanie investorom, zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám. Kľúčové aspekty CSR …

Čítať viac
Uplatnenie dvojitej materiality
24. mája 2024

Dvojitá materialita

Dvojitá materialita je koncepcia, ktorá hĺbavo preniká do podstaty udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti firiem (ESG – Environmental, Social, Governance). Tento princíp rozlišuje medzi dvoma základnými aspektmi materiality. Jednak to, ako environmentálne, sociálne a správne riadenie ovplyvňuje výkonnosť a hodnotu firmy. Na druhej strane …

Čítať viac
EFRAG
10. mája 2024

EFRAG CSRD

EFRAG CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sa stará o podávanie správ o udržateľnosti podnikov, ktorá bola prijatá v roku 2023. Táto smernica stanovuje nové požiadavky na to, aké informácie o udržateľnosti musia firmy zverejňovať. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) je európska poradná skupina pre finančné vykazovanie. …

Čítať viac
PEF štítok výrobku
10. mája 2024

Environmentálna stopa výrobku

Environmentálna stopa výrobku (tiež nazývaná PEF štítok) je označenie, ktoré ponúka jednoduchší výber produktu s ohľadom na životné prostredie. Funguje ako semafor, kde zelená farba značí nízku environmentálnu záťaž a červená vysokú. Pri výpočte environmentálnej stopy sa berie do úvahy celý životný cyklus produktu: Výroba: Vrátane ťažby surovín, dopr …

Čítať viac
Environmentálny pilier ESG
15. mája 2024

Environmentálny pilier – ESG environmental

Environmentálny pilier v rámci ESG (environmental) kritérií predstavuje základné hodnotenie a riadenie environmentálnych rizík a príležitostí organizácie. Tento aspekt sa zameriava na to, ako spoločnosti interagujú so svojím prirodzeným prostredím, či už ide o znižovanie emisií, správu odpadu, udržateľné využívanie prírodných zdrojov, alebo ochranu …

Čítať viac
ESG definícia
7. mája 2024

ESG

Skratka ESG predstavuje princípy, ktoré sú základom udržateľného podnikania. Zohľadňujú vplyvy organizácie na životné prostredie a podporujú jej sociálnu zodpovednosť voči zamestnancom a okolitým komunitám. Táto skratka predstavuje tri základné piliere: „E pilier“ (Environment) je zameraný na dopady firmy na životné prostredie ale aj naopak (ako živ …

Čítať viac
ESG hodnotenie
17. mája 2024

ESG Rating

ESG rating je hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov spoločnosti. Ide o nástroj, ktorý umožňuje investorom posúdiť udržateľnosť a etické správanie sa firmy. Ratingy ESG sú čoraz dôležitejšie, pretože investori sa stále viac zameriavajú na zodpovedné investovanie. Hodnotenie ESG sa zameriava na rôzne faktory, ako napríklad: Eko …

Čítať viac
ESG stratégia
10. mája 2024

ESG štandardy

ESG štandardy sú súbor kritérií, ktoré hodnotia environmentálne, sociálne a riadiace aspekty fungovania spoločnosti. Tieto kritériá slúžia investorom a ostatným zainteresovaným stranám ako vodítko pri posudzovaní udržateľnosti a zodpovednosti firmy. Medzi najdôležitejšie ESG štandardy patria: Environmentálne: Zmena klímy a emisie skleníkových plynov Sp …

Čítať viac
Vykazovanie ESRS
10. mája 2024

ESRS štandardy

ESRS štandardy (European Sustainability Reporting Standards) sú súborom záväzných pravidiel pre vykazovanie informácií o udržateľnosti , ktoré musia od roku 2025 dodržiavať všetky veľké podniky pôsobiace v EÚ. Tieto štandardy definujú, aké informácie a akým spôsobom musia firmy zverejňovať o svojich vplyvoch na životné prostredie, sociálnej a riadec …

Čítať viac
Green Deal
10. mája 2024

Európska zelená dohoda (Green Deal)

Európska zelená dohoda ( Green Deal ) je ambiciózny plán Európskej komisie. Jeho cieľom je pretvoriť Európu na klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Dosiahnuť to chce sériou politických iniciatív v oblasti klímy, energetiky, dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva a financií. Jej kľúčové body sú: Klimatická neutralita: Do roku 2050 sa má EÚ stať …

Čítať viac
GCD
10. mája 2024

GCD Smernica o zelených tvrdeniach

Smernica o zelených tvrdeniach (GCD) je legislatívny návrh Európskej komisie, zameraný na obmedzenie greenwashingu a posilnenie kontroly nad environmentálnymi tvrdeniami výrobcov. Cieľom je, aby spotrebitelia mali k dispozícii dostatok informácií na informované nákupné rozhodnutia a aby sa dodržiavanie pravidiel efektívne kontrolovalo. GCD má dva h …

Čítať viac
Prémiová cena greenium
9. mája 2024

Greenium

Greenium je finančný termín, ktorý predstavuje prémiovú úrokovú mieru spojenú s investovaním do ekologicky udržateľných alebo „zelených“ projektov a dlhopisov. Toto prémium je vyjadrením vyššej hodnoty, ktorú trh pripisuje investíciám s pozitívnym vplyvom na životné prostredie v porovnaní s tradičnými investíciami. V podstate, greenium …

Čítať viac
OZE pre klimatickú neutralitu
10. mája 2024

Klimatická neutralita

Klimatická neutralita predstavuje ambiciózny cieľ dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov do roku 2050. To znamená, že emisie produkované v rámci EÚ budú vykompenzované aktivitami, ktoré absorbujú CO2 z atmosféry, ako je napríklad pestovanie stromov alebo investícia do obnoviteľných zdrojov energie. Dosiahnutie klimatickej neutrality si …

Čítať viac
Riadiaci pilier
14. mája 2024

Riadiaci pilier – ESG Governance

ESG Governance predstavuje jeden z troch pilierov tzv. ESG kritérií , ktoré sa používajú na hodnotenie udržateľnosti a zodpovednosti firiem. Okrem environmentálnych (E) a sociálnych (S) aspektov sa zameriava na spôsob riadenia a fungovania spoločnosti (G). Hlavné oblasti ESG Governance (riadiaci pilier): Štruktúra a zloženie riadiacich orgánov: Zahŕňa …

Čítať viac
Trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku
17. mája 2024

SDGs – Trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku

Trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku je komplexný prístup, ktorý si kladie za cieľ harmonizovať ekonomický rast s ochranou prírodných zdrojov a zlepšením životných podmienok občanov. Vychádza z kľúčového nástroja, tzv. Ciele udržateľného rozvoja ( SDGs, v preklade The Sustainable Development Goals ). Tie sú súčasťou globálnej Agendy 2030 prijatej čl …

Čítať viac
Sektorové štandardy v ESG
14. mája 2024

Sektorové štandardy v ESG

Sektorové štandardy predstavujú súbor pravidiel a odporúčaní, ktoré sú špecificky navrhnuté pre jednotlivé odvetvia alebo sektory. Ich cieľom je riadiť operácie v súlade s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi (ESG) kritériami. Tieto štandardy umožňujú firmám v rámci rovnakého sektora porovnávať a zlepšovať svoje výkony v oblastiach, ako sú ud …

Čítať viac
Sociálny pilier ESG
14. mája 2024

Sociálny pilier – ESG Social

ESG Social, alebo „sociálny pilier“, sa zameriava na hodnotenie spoločností z hľadiska ich vplyvu na ľudí a spoločnosť. Tento pilier sa zameriava na spôsoby, akými spoločnosti interagujú so svojimi zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a širšími komunitami, v ktorých pôsobia. V skratke ide o: Pracovné podmienky : dodržiavanie ľudských pr …

Čítať viac
Klasifikácia taxonómie EÚ
10. mája 2024

Taxonómia EÚ

Taxonómia EÚ je komplexný systém klasifikácie, ktorý definuje, aké hospodárske aktivity sa považujú za environmentálne udržateľné. Jej cieľom je nasmerovať investície do oblastí, ktoré prispievajú k zeleným cieľom EÚ a boju proti zmene klímy. Taxonómia EÚ prináša: Zjednodušuje orientáciu pre investorov: Poskytuje jasný a jednotný rámec na posudzovani …

Čítať viac
Dekarbonizácia
10. mája 2024

Uhlíková neutralita

Uhlíková neutralita je stav, kedy sa do atmosféry vypúšťa rovnaké množstvo emisií skleníkových plynov, ako sa z nej odstraňuje. Klimatické zmeny sú jedným z najnaliehavejších problémov našej doby. Globálne otepľovanie už teraz spôsobuje extrémne počasie, stúpajúcu hladinu morí a topenie ľadovcov. Ak ho nezastavíme, môže mať katastrofálne následky p …

Čítať viac
Udržateľné dlhopisy
24. mája 2024

Zelené dlhopisy

Zelené dlhopisy predstavujú špecifický typ dlhového cenného papiera, ktorý je emitovaný s cieľom financovania alebo refinancovania projektov s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a udržateľný rozvoj . Tieto projekty môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na, obnoviteľné zdroje energie , čistú dopravu, riadenie vodných zdrojov, odpadové hospodárs …

Čítať viac
Udržateľný úver
24. mája 2024

Zelený úver

Zelený úver je špecifický typ financovania navrhnutý na podporu projektov a iniciatív s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Jeho hlavným cieľom je stimulovať ekologické a udržateľné projekty, ako sú obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, efektívne využívanie vody, znižovanie emisií skleníkových plynov a podobne. V praxi to znamená, že po …

Čítať viac
Analýza životného cyklu
9. mája 2024

Životný cyklus produktu

Životný cyklus produktu, označovaný skratkou LCA (z anglického „Life Cycle Assessment“) , je koncept často využívaný na analýzu a posúdenie environmentálnych dopadov produktov a služieb. Tento proces zahŕňa sledovanie vplyvov od ich výroby, cez použitie a až po likvidáciu. Jeho hlavné prínosy zahŕňajú poskytnutie prehľadu o vplyve produktu. Rovnako a …

Čítať viac
Hore