ESG, jeden z najdôležitejších globálnych biznis trendov súčasnosti, sa zásadne odlišuje od svojho príbuzného – konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikateľa (CSR aktivity). Každý manažér v oblasti udržateľnosti potrebuje pochopiť dôležitosť prechodu od CSR k ESG, inak jeho firma bude čeliť rizikám.

Z článku sa dozviete:

 • Aké sú hlavné rozdiely medzi CSR a ESG? Otestujte sa na príkladoch.
 • Prečo je dôležité tieto rozdiely pochopiť v súčasnom podnikateľskom prostredí?
 • Ako vo firme realizovať kvalitatívny prechod od CSR projektov k ESG?

ESG vs. CSR – kde je rozdiel?

Príliš veľa profesionálov v riadiacich pozíciách slovenských a českých firiem ešte stále netuší, čo sa skrýva pod skratkou “ESG”, a to napriek povinnostiam, ktoré firmám prináša novela zákona o účtovníctve o vykazovaní informácií o udržateľnosti.

Kvôli neznalosti si mnoho manažérov pod pojmom ESG jednoducho predstaví tradičné CSR aktivity firmy (z anglického corporate social responsibility – spoločenská zodpovednosť podnikateľa). Nepochopenie rozdielov medzi spoločenskou zodpovednosťou a udržateľnosťou v podobe ESG však môže mať pre firmu vážne dôsledky, ktoré popíšeme nižšie.

Tu sú základné odlišnosti medzi ESG a CSR aktivitami:

 • Spoločenská zodpovednosť (CSR) sú čisto dobrovoľné aktivity firmy, zatiaľ čo ESG zahŕňa aj povinnosti stanovené národnou a európskou legislatívou.
 • ESG aktivity dnes majú jasne definované pravidlá vykazovania podľa príslušných štandardov ESRS, CSRD smernice a slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • Naproti tomu vykazovanie spoločensky zodpovedných aktivít CSR pre firmy nikdy nebolo povinné ani štandardizované.

Povedané jednoducho – ESG je strategický prístup, CSR aktivity spravidla strategickými nie sú.

Cieľom ESG legislatívy je motivovať firmy, aby hľadali cesty k vyššej udržateľnosti prioritne v oblastiach, kde majú najväčšie dopady na prostredie, komunitu a svojich stakeholderov. Naproti tomu projekty v oblasti CSR často vôbec nesúvisia s hlavnými podnikateľskými aktivitami firmy (tzv. core business), ktorými podnikateľ vytvára reálny dopad na spoločnosť.

Aj vy máte pocit, že sa to v udržateľnosti len tak hemží všadeprítomnými skratkami? S ESG KLUB-om sa v ich záplave nestratíte.

CSR nie je CSRD

Nenechajte sa pomýliť – CSR nie je to isté, čo CSRD. Prvá menovaná skratka označuje koncept spoločenskej zodpovednosti podnikateľa (corporate social responsibility), zatiaľ čo tá druhá je akronymom novej európskej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive). Smernica CSRD zavádza často skloňovanú povinnosť ESG reportingu a tento rok prebehla jej transpozícia do slovenského zákona o účtovníctve prostredníctvom novely zákona o účtovníctve (zákon č. 105/2024 Z. z) s účinnosťou od 1. júna 2024. Aký je rozdiel medzi CSR a ESG v praxi vysvetľujeme aj vo videu:

CSR aktivity alebo ESG prístup – poznáte rozdiel?

Nižšie nájdete niekoľko modelových situácií, ktoré ilustrujú aktivity vymyslených firiem v oblasti udržateľnosti. Príklady vychádzajú z pozorovaní reálnych firiem. Sú však zámerne zjednodušené pre účely tohto malého cvičenia. Skúste sa otestovať – mali by ste byť schopní vyhodnotiť, kedy a prečo ide o prístup podľa ESG a kedy naopak o aktivity CSR:

 • Globálny reťazec rýchleho občerstvenia Jemerychlo spustí na Slovensku celorepublikovú kampaň, v rámci ktorej jeho zamestnanci počas jedného mesiaca zbierajú odpadky v okolí jednotlivých prevádzok. Na sociálnych sieťach komunikuje veľký úspech v podobe niekoľkých ton vyzbieraného a vytriedeného odpadu po celej republike.
 • E-shop zdravých potravín Bijootatry vypracuje pomocou metódy stakeholder dialógu s obchodnými partnermi Kódex firemných nákupov. Tento strategický dokument určí kritéria a proces skenovania dodávateľov e-shopu. Patrí sem napr. pôvod výrobkov, preferované bio certifikáty, zloženie, obalové materiály a ďalšie parametre.
 • Slovenská logistická firma Kriváň Logi chce byť viac udržateľná. Začne preto hľadať projekty výsadby stromov, ktoré by na Deň Zeme mohla finančne podporiť a znížiť tak svoju uhlíkovú stopu.
 • Stavebná firma Tehlička Company demoluje starú budovu v Bratislave, aby na jej mieste mohla postaviť modernejšie administratívne centrum. Snaží sa maximálne využiť stavebný odpad a nábytok búranej budovy. Celý proces starostlivo zaznamenáva. Meria ušetrenú uhlíkovú stopu materiálov, množstvo interiérových prvkov vrátených do obehu a mnohé ďalšie parametre. Výsledky a dáta plánuje zdieľať s inými firmami na konferenciách, so svojou financujúcou bankou, ako aj v koncoročnej správe o udržateľnosti.
 • Manažment výrobného závodu Rurka s konzultantmi pracuje na nastavení férového odmeňovania a zlepšenia pocitu pohodlia svojich zamestnancov na pracovisku. Analýza dopadov firmy totiž ukázala, že wellbeing zamestnancov patrí medzi kľúčové priority, pokiaľ ide o dlhodobú udržateľnosť chodu firmy.
 • Veľkoobchod s domácimi potrebami Kutilandio poskytol materiál aj náradie na výstavbu niekoľkých detských ihrísk v mestách, kde má prevádzky.

Vyhodnotenie kvízu nájdete na konci tohto článku.

Sú vám rozdiely jasné na prvý pohľad? Potrebovali by ste v niektorých prípadoch viac informácií pre posúdenie? Radi vás privítame ako člena ESG KLUB-u, kde navzájom diskutujeme práve takéto praktické výzvy spojené s prechodom firiem k ESG.

ESG nie sú tradičné CSR aktivity. Prečo na tom záleží?

ESG nadväzuje na CSR, keďže niektoré CSR aktivity môžu byť relevantné aj pre ESG reporting, ak sú dátovo zachytené a majú signifikantný dopad na niektorý z ESRS reportovacích štandardov udržateľnosti. Prečo je vlastne dôležité vnímať rozdiel “CSR vs. ESG”? 

Identifikácia rozdielov medzi ESG a CSR je kľúčová na predchádzanie možných komunikačných rizík greenwashingu a súvisiacim finančným sankciám. Ak si vo firme zameníte CSR projekty s firemnou udržateľnosťou (tak, ako ju chápe teória a prax ESG), hrozí, že váš projekt či produkt získa nálepku “greenwashing”. Ide o situáciu, kedy firma komunikuje svoje spoločensky zodpovedné aktivity (často aj z nevedomosti) ako udržateľnejšie a zelenšie, než v skutočnosti sú. S greenwashingom sa v blízkej budúcnosti budú spájať veľmi prísne finančné sankcie

CSR vám taktiež nepostačí pre zachovanie konkurencieschopnosti v pozícii dodávateľa pre veľké firmy. O tom sme podrobnejšie písali v inom článku, kde odpovedáme na častú otázku  “Prečo sa o ESG musia zaujímať aj pre malé a stredné podniky?”

ESG reporting

ESG nadväzuje na CSR, keďže niektoré CSR aktivity môžu byť relevantné aj pre ESG reporting, ak sú dátovo zachytené a majú signifikantný dopad na niektorý z ESRS reportovacích štandardov udržateľnosti.
Zdroj obrázku: Shutterstock

Prekonávanie CSR: budúcnosť je v ESG

K prechodu od CSR k ESG vám najlepšie poslúži analýza dopadov vášho podnikania z hľadiska udržateľnosti, čo je jeden z prvých krokov ESG reportingu. Analýza sa vykonáva podľa tzv. princípu dvojitej materiality. Tento anglický preklad (double materiality) môžeme voľne preložiť ako princíp dvojitej významnosti. Názov znie síce komplikovane, ale nejde o nič zložité. Ako to funguje:

 • nájdete oblasti, kde má vaša firma najväčšie dopady navonok – na životné prostredie, ľudí a komunitu (čiže piliere E,S a G).  To je tzv. dopadová materialita.
 • analýzu zároveň vediete aj opačným smerom – preskúmate finančné riziká spojené s udržateľnosťou pre vašu firmu (napr. posúdenie dopadov novej Green Deal legislatívy či klimatickej zmeny na chod firmy). To je tzv. finančná materialita.
 • následne sa v rámci udržateľnosti bude vaša firma systematicky venovať práve týmto oblastiam a tieto oblasti budete aj komunikovať.

Prehodnoťte vaše aktuálne aktivity v udržateľnosti podľa uvedených kritérií a uistite sa, že ste pripravení na budúcnosť udržateľného podnikania – ESG.

ESG KLUB – ESG od podnikateľov pre podnikateľov

Strácate sa vo všetkých tých skratkách – ESG, CSR, CSRD? Rozumieme vám. Pripojte sa k členom ESG KLUB-u. Na jednom mieste vysvetľujeme všetky témy súvisiace s udržateľnosťou takým spôsobom a v jazyku, ktorému ľudia z biznis prostredia rýchlo porozumejú. Rovnako ako vy, aj my – zakladatelia ESG KLUBu – sme podnikatelia a manažéri. Pridajte sa k nám – ESG vnímame nie ako administratívneho strašiaka, ale ako biznisovú príležitosť. A naučíme to aj vás.

Vyhodnotenie kvízu CSR vs. ESG

Nižšie nájdete vyhodnotenie kvízu zo začiatku tohto článku aj so stručným zdôvodnením.

CSR aktivity

 • Jemerychlo. Ide o CSR aktivitu, pretože sa nezameriava na hlavnú podnikateľskú činnosť firmy a môže byť vnímaná ako dobrovoľná iniciatíva. Navyše v kontexte celkovej produkcie odpadu reťazca Jemerychlo nemá takýto ad hoc projekt významný dopad na zlepšenie firemnej udržateľnosti.
 • Kriváň Logi. Finančná podpora projektov výsadby stromov na zníženie uhlíkovej stopy na Deň Zeme je v tomto prípade skôr nekoncepčný a jednorazový prístup, čiže patrí pod CSR projekty. Ak chce Kriváň Logi zvoliť ESG prístup, musí vyvinúť strategické úsilie – napr. pripraviť stratégiu znižovania uhlíkovej stopy, kde tzv. offesettingové aktivity typu výsadby stromov budú vyvážené aj vnútornými zmenami smerom k väčšej udržateľnosti firmy (napr. doplnenie vozovej flotily elektromobilmi).

ESG aktivity

 • Bijootatry. Vypracovanie Kódexu firemných nákupov e-shopu je prístup podľa ESG, pretože sa zaoberá integrovaním environmentálnych, sociálnych a správcovských kritérií do hlavnej nákupnej stratégie firmy.
 • Tehlička Company: Táto aktivita spadá pod ESG. Zdôrazňuje cirkulárny prístup v stavebníctve (cirkularita je jedna z hlavných tém ESG reportingu)  a týka sa hlavnej činnosti firmy – stavebníctva. Dopady projektu sú dátovo zachytené aj reportované.
 • Rurka: Práca na nastavení férového odmeňovania zamestnancov je ESG prístup, pretože sa zaoberá sociálnymi aspektmi a zamestnaneckými vzťahmi (“S” pilier v rámci ESG). Nadväzuje tiež na strategické rozhodnutie firmy.

Na pomedzí CSR a ESG

 • Kutilandio. Aktivita sa môže považovať za kombináciu CSR a ESG. Tento typ projektov typicky spadá pod CSR, avšak v tomto prípade môže ísť aj o ESG, pretože projekt úzko súvisí s hlavnou činnosťou firmy. Rozhodujúce je, do akej miery by bol projekt integrovaný s ostatnými aktivitami firmy v oblasti udržateľnosti a či sú jeho dopady na komunity merateľné a datovo zachytené. Konzultant by potreboval v takomto prípade viac informácií o danom projekte, ako aj činnosti firmy.

Autor

Milan Suchý

Milan má viac ako 10-ročné skúsenosti s riadením projektov v domácich aj zahraničných poradenských firmách. Pracoval aj v českej CIRA Advisory, kde mal na starosti interné PR, digitálny obsah a strategickú komunikáciu klientov v oblasti udržateľnosti. Jeho špecializáciou je cirkulárna ekonomika, ESG a udržateľný e-commerce. V ESG KLUBE sa venuje tvorbe obsahu, ako aj marketingovým aktivitám.

Hore