Environmentálny pilier ESG

Environmentálny pilier v rámci ESG (environmental) kritérií predstavuje základné hodnotenie a riadenie environmentálnych rizík a príležitostí organizácie. Tento aspekt sa zameriava na to, ako spoločnosti interagujú so svojím prirodzeným prostredím, či už ide o znižovanie emisií, správu odpadu, udržateľné využívanie prírodných zdrojov, alebo ochranu biodiverzity.

Zahŕňa aktivity a stratégie, ktoré majú za cieľ minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie a podporovať pozitívne prínosy pre planétu. Cieľom je nie len splniť právne normy a predpisy, ale tiež prispieť k udržateľnému rozvoju a zvýšiť hodnotu pre akcionárov tým, že sa stane zodpovedným voči životnému prostrediu. Spoločnosti, ktoré efektívne riadia svoje environmentálne záväzky, často získavajú konkurenčnú výhodu a lepšiu reputáciu medzi spotrebiteľmi, investormi a inými zainteresovanými stranami.

Kľúčové oblasti ktorých sa dotýka:

  • Zmena klímy: Znižovanie emisií skleníkových plynov, investovanie do obnoviteľných zdrojov energie, podpora energetickej efektívnosti.
  • Znečistenie: Znižovanie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, nakladanie s odpadom a recyklácia.
  • Biodiverzita: Ochrana biodiverzity a ekosystémov, udržateľné obhospodarovanie lesov a vodných zdrojov.
  • Zodpovedné obstarávanie: Zohľadňovanie environmentálnych aspektov pri nákupe tovarov a služieb, podpora dodávateľov s udržateľnými praktikami.

ESG environmental je dôležitý z hľadiska:

  • Znižovania rizík: Zodpovedný prístup k životnému prostrediu znižuje riziká spojené s klimatickými zmenami, reguláciou a reputáciou.
  • Zvyšovanie ziskovosti: Investície do environmentálnych riešení môžu prinášať zníženie nákladov a otvárajú nové príležitosti na trhu.
  • Zlepšenie reputácie: Zodpovedné podnikanie posilňuje reputáciu firmy a podporuje dôveru medzi firmami, investormi a širokou verejnosťou.

Príklady aplikovania environmentálnych praktík:

  • Investícia do fotovoltických panelov na streche výrobnej haly.
  • Podpora recyklácie a znižovania plastového odpadu v produktoch.
  • Spolupráca s miestnymi komunitami na ochrane biodiverzity v okolí prevádzky.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore