Poslanie ESG KLUBU

ESG sa stáva stále dôležitejším pre firmy, pretože môže zvýšiť ich hodnotu, konkurencieschopnosť a výkonnosť. Zároveň poskytuje rámec a nástroje, vďaka čomu môžu firmy aktívne prispievať k boju proti klimatickým zmenám a dosahovať trvalo udržateľné výsledky.

ESG KLUB je našou odpoveďou na aktuálnosť tejto problematiky a zároveň prirodzenou reakciou na dopyt zo strany firiem.

  • Prostredníctvom systematického vzdelávania chceme firmám doručiť najnovšie poznatky o ESG. Uvedomujeme si, že náročnosť tejto témy nedefinuje iba množstvo skratiek, smerníc a regulácií, ale aj fakt, že sa len vyvíja. Aj preto sa obklopujeme najlepšími odborníkmi na ESG. Ich vedomosti chceme priniesť aj vám.
  • Ďalším poslaním ESG KLUBU je inšpirácia. Keďže nás k vzniku klubu viedli firmy samotné, kladieme dôraz na použiteľnosť poznatkov pre biznis. Na našich podujatiach preto zažijete množstvo firiem, ktoré prechádzajú implementáciou ESG a vedia pomenovať jeho prekážky aj benefity.
  • No a napokon networking. Preto, aby sme boli schopní zabezpečiť efektívne a pravidelné prepájanie firiem, zvolili sme si klubový model fungujúci na princípe obchodnej komory. Vďaka tomu vznikne ucelená komunita firiem, ktoré sa na našich podujatiach budú pravidelne stretávať a vytvárať nové biznisové prepojenia.

Náš tím

Daniel Rabina

Strategy & Content

Jana Bánovská Ormandyová

Ticketing & Partnership

Q/A

ESG klub funguje na princípe obchodnej komory prostredníctvom ročného členského poplatku. Je určený prioritne pre firmy, no radi v ňom privítame aj mimovládny sektor, verejnú správu, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie alebo individuálnych záujemcov

Členovia získavajú zadarmo unikátny vzdelávací obsah o ESG (webináre, e-book, analýzy, prípadové štúdie a blogy) a zároveň zvýhodnené vstupy na podujatia, kde môžu networkovať a inšpirovať sa príkladmi firiem, ktoré prechádzajú implementáciou ESG.

ESG faktory sú často braté do úvahy investormi, keď hodnotia potenciálne investície, pretože môžu poskytnúť holistický pohľad na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť organizácie. Taktiež, ESG kritériá sa stávajú dôležitým nástrojom pre riadenie rizika a zlepšovanie výkonnosti spoločností z hľadiska udržateľnosti.

Na ESG kritériá sa stále viac pozerajú aj banky, poskytujúce firemné úvery alebo odberatelia, ktorým firmy dodávajú svoje produkty a služby.

ESG znamená environmentálne, sociálne a správne riadenie (Environmental, Social, and Governance). Tieto kritériá sa používajú na hodnotenie spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti podnikov a iných organizácií. Tu je stručný popis každej časti:

  • Environmentálne (Environmental): Toto kritérium sa týka spôsobu, ako organizácie riadia svoj vplyv na prírodu a životné prostredie. To zahŕňa opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov, odpadu a iné environmentálne iniciatívy.
  • Sociálne (Social): Sociálne kritériá sa zameriavajú na spoločenský vplyv organizácie. To môže zahŕňať aspekty ako zamestnanecké vzťahy, ľudské práva, rozmanitosť a inklúziu, bezpečnosť a ďalšie spoločenské otázky.
  • Správne riadenie (Governance): Toto kritérium sa zameriava na spôsob, akým je organizácia riadená a spravovaná. Zahrňuje transparentnosť, etické riadenie, kontrolné mechanizmy a podobné aspekty, ktoré zabezpečujú správne fungovanie organizácie.
Hore