C D E G K R S T U Ž
Vykazovanie ESRS

ESRS štandardy (European Sustainability Reporting Standards) sú súborom záväzných pravidiel pre vykazovanie informácií o udržateľnosti, ktoré musia od roku 2025 dodržiavať všetky veľké podniky pôsobiace v EÚ. Tieto štandardy definujú, aké informácie a akým spôsobom musia firmy zverejňovať o svojich vplyvoch na životné prostredie, sociálnej a riadecej oblasti.

Cieľom ESRS štandardov je:

  • Zvýšiť transparentnosť a porovnateľnosť informácií o udržateľnosti medzi firmami.
  • Umožniť investorom, zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám informované rozhodnutia o tom, s akými firmami chcú spolupracovať.
  • Podporovať firmy v tom, aby sa správali zodpovedne a zohľadňovali vo svojej činnosti environmentálne a sociálne aspekty.

ESRS štandardy sa delia do dvoch kategórií:

  • Všeobecné štandardy: Tieto štandardy sa vzťahujú na všetky firmy a definujú základné požiadavky na reporting o udržateľnosti.
  • Odvetvové štandardy: Tieto štandardy definujú špecifické požiadavky na reporting o udržateľnosti pre rôzne odvetvia.

ESRS štandardy sú dôležitým nástrojom pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v EÚ. Pomôžu firmám transparentne informovať o svojich vplyvoch na životné prostredie a sociálnej oblasti a zároveň ich motivujú k zodpovednému správaniu.

Okrem povinných informácií môžu firmy zverejňovať aj ďalšie informácie o udržateľnosti. Tieto informácie im pomôžu odlíšiť sa od konkurencie a budovať si silnú reputáciu medzi zainteresovanými stranami.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore