C D E G K R S T U Ž
ESG stratégia

ESG štandardy sú súbor kritérií, ktoré hodnotia environmentálne, sociálne a riadiace aspekty fungovania spoločnosti. Tieto kritériá slúžia investorom a ostatným zainteresovaným stranám ako vodítko pri posudzovaní udržateľnosti a zodpovednosti firmy.

Medzi najdôležitejšie ESG štandardy patria:

 • Environmentálne:
  • Zmena klímy a emisie skleníkových plynov
  • Spotreba energie a obnoviteľné zdroje
  • Voda a nakladanie s odpadom
  • Biodiverzita a ochrana životného prostredia
 • Sociálne:
  • Pracovné podmienky a ľudské práva
  • Zdravie a bezpečnosť práce
  • Rozmanitosť a inklúzia
  • Sociálne dialógy a vzťahy s komunitou
 • Riadiace:
  • Korporátna správa a riadenie rizík
  • Antikorupcia a etické správanie
  • Transparentnosť a zverejňovanie informácií
  • Odmeňovanie manažmentu a akcionárov

Dodržiavanie ESG štandardov prináša spoločnostiam viacero výhod, ako napríklad:

 • Zvýšenie dôvery investorov a zlepšenie prístupu k financovaniu
 • Zníženie reputačných rizík a posilnenie značky
 • Zvýšenie motivácie a produktivity zamestnancov
 • Zlepšenie vzťahov s komunitou a posilnenie spoločenskej zodpovednosti
 • Zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie environmentálnej efektívnosti

ESG štandardy sa neustále vyvíjajú a reagujú na aktuálne trendy a požiadavky spoločnosti. V súčasnosti je kladený stále väčší dôraz na transparentnosť a merateľnosť ESG kritérií, ako aj na ich integráciu do celkovej stratégie a riadenia spoločnosti.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore