C D E G K R S T U Ž
Riadiaci pilier

ESG Governance predstavuje jeden z troch pilierov tzv. ESG kritérií, ktoré sa používajú na hodnotenie udržateľnosti a zodpovednosti firiem. Okrem environmentálnych (E) a sociálnych (S) aspektov sa zameriava na spôsob riadenia a fungovania spoločnosti (G).

Hlavné oblasti ESG Governance (riadiaci pilier):

 • Štruktúra a zloženie riadiacich orgánov: Zahŕňa veľkosť a skladbu predstavenstva, zastúpenie nezávislých členov, transparentnosť výberu a odmeňovania manažmentu.
 • Etika a transparentnosť: Zahŕňa dodržiavanie etických princípov, protikorupčné opatrenia, ochranu súkromia a transparentnosť v oblasti daní a lobingu.
 • Riadenie rizík a interná kontrola: Zahŕňa systémy na identifikáciu a zvládanie rizík (napr. environmentálnych, sociálnych, reputačných), ako aj efektívnu internú kontrolu a audity.
 • Zodpovednosť voči stakeholderom: Zahŕňa zohľadňovanie záujmov a potrieb všetkých zainteresovaných strán (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, investori, komunita) a budovanie trvalých a férových vzťahov.

Dobré riadenie je základom pre efektívne fungovanie a udržateľný rast firmy. Posilňuje dôveru investorov, znižuje riziká a umožňuje lepšie zvládať výzvy v oblasti životného prostredia, sociálnych aspektov a etiky.

ESG Governance implementácia sa v praxi líši v závislosti od veľkosti, typu a odvetvia firmy. Existuje však viacero osvedčených postupov, ktoré sa dajú aplikovať:

 • Zavedenie kódexu správania a etických pravidiel
 • Vytvorenie systému na riadenie rizík a internú kontrolu
 • Zverejňovanie informácií o ESG kritériách a aktivitách firmy
 • Zapojenie stakeholderov do procesu riadenia
 • Podpora diverzity a inklúzie v riadiacich orgánoch

Efektívne riadenie v rámci ESG prináša viacero výhod:

 • Zvýšenie dôvery investorov a zlepšenie prístupu k financovaniu
 • Zníženie rizík a nákladov
 • Zlepšenie reputácie a značky firmy
 • Zvýšenie motivácie a produktivity zamestnancov
 • Posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľného rastu
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore