B C D E F G K L M N P R S T U W Ž
ESG kontrola

ESG audit predstavuje dôkladný proces hodnotenia, ktorý sa zameriava na tri kľúčové oblasti: environmentálne, sociálne a správu spoločnosti. Tento audit sa vykonáva s cieľom identifikovať, ako spoločnosti riadia svoje environmentálne riziká, ako pristupujú k otázkam sociálnej zodpovednosti a akým spôsobom je nastavená ich vnútorná a vonkajšia správa.

Environmentálna dimenzia zahŕňa hodnotenie vplyvu, ktorý má spoločnosť na prírodné prostredie. Toto zahŕňa analýzu emisií skleníkových plynov, správu odpadov, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia na ochranu biodiverzity.

Sociálna dimenzia sa sústreďuje na spôsoby, akými spoločnosť pristupuje k právam a pohode svojich zamestnancov, dodávateľov a komunity ako celku. Zahrňuje otázky ako spravodlivé pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ako aj angažovanosť v komunite a podporu sociálneho rozvoja.

Správa spoločnosti sa týka súboru pravidiel, postupov a procesov, ktoré určujú, aké má spoločnosť riadenie a kontrolu. Toto zahŕňa transparentnosť v rozhodovacích procesoch, etiku v podnikaní, dodržiavanie právnych predpisov a zabránenie konfliktu záujmov.

Cieľom ESG auditu je poskytnúť transparentný a objektívny pohľad na to, ako spoločnosť rieši výzvy a príležitosti spojené s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi aspektmi. Tento proces nie len pomáha identifikovať oblasti pre zlepšenie, ale tiež slúži ako dôležitý nástroj pre investičné rozhodovanie, riadenie rizík a budovanie udržateľného a etického podnikania.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore