B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Kl Ky
Digitálna bezpečnosť

Kyberbezpečnosť predstavuje kľúčový aspekt v rámci riadenia (Governance) v oblasti ESG kritérií. Táto oblasť sa zameriava na ochranu informačných systémov, dát a digitálnych aktív organizácie pred kybernetickými útokmi a hrozbami.

V kontexte ESG, kyberbezpečnosť zohráva dôležitú rolu v ochrane citlivých informácií a zabezpečení dôvernosti, dostupnosti a integrity dát. Jej efektívne stratégie sú neoddeliteľnou súčasťou správneho riadenia. Ukazujú záväzok organizácie voči ochrane záujmov svojich zainteresovaných strán, vrátane zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. Implementácia a udržiavanie silných bezpečnostných opatrení napomáha nielen v prevencii proti potenciálnym kybernetickým hrozbám, ale tiež podporuje udržateľný rozvoj a zvyšuje dôveru v rámci trhu.

Dôležitosť kyberbezpečnosti v rámci ESG:

  • Ochrana citlivých informácií: Kybernetické útoky môžu viesť k úniku citlivých informácií, ako sú osobné údaje klientov, obchodné tajomstvá alebo duševné vlastníctvo. To môže mať vážne následky pre reputáciu a dôveryhodnosť organizácie, ako aj pre jej environmentálne a sociálne záväzky.
  • Prevencia prevádzkových výpadkov: Kybernetické útoky môžu narušiť prevádzku informačných systémov a infraštruktúry, čo môže viesť k prevádzkovým výpadkom a strate produktivity. To môže mať negatívny vplyv na environmentálne aspekty, ako je spotreba energie a emisie CO2, ako aj na sociálne aspekty, ako je spokojnosť zamestnancov a zákazníkov.
  • Dodržiavanie predpisov: Organizácie sú povinné dodržiavať rôzne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Nedodržanie týchto predpisov môže viesť k vysokým pokutám a sankciám.

Implementácia kyberbezpečnosti v rámci ESG:

  • Vytvorenie a implementácia stratégie kyberbezpečnosti, ktorá je v súlade s celkovou stratégiou ESG organizácie.
  • Vymenovanie zodpovednej osoby za bezpečnosť a riadenie kybernetických rizík.
  • Implementácia a údržba vhodných kontrolných mechanizmov a procesov na prevenciu, detekciu a reakciu na kybernetické incidenty.
  • Pravidelné školenie zamestnancov v tejto oblasti.
  • Monitorovanie a hodnotenie efektívnosti kyberbezpečnostných opatrení.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore