B C D E F G K L M N P R S T U W Ž
ESG vykazovanie

V súčasnosti, keď spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť získavajú na význame, sa povinnosť ESG reportingu stáva kľúčovým prvkom pre organizácie po celom svete. Označuje zodpovednosť firiem reportovať o svojich vplyvoch na životné prostredie (E), spoločnosť (S) a o svojom vnútornom riadení (G) v transparentnej a merateľnej forme. Tento typ reportingu nie je len o zdieľaní údajov o environmentálnych iniciatívach alebo sociálnych programoch; je to komplexné zhodnotenie, ako spoločnosť pristupuje k otázkam udržateľnosti a etiky vo svojom podnikaní.

Povinnosť ESG reportingu sa vzťahuje na:

 • Veľké podniky s viac ako 250 zamestnancami
 • Podniky kótované na regulovaných trhoch
 • Podniky, ktoré spĺňajú 2 z 3 kritérií:
  • 1. Viac ako 250 zamestnancov
  • Obrat nad 40 miliónov EUR
  • Celková súvaha nad 20 miliónov EUR

Očakávané termíny pre plnenie povinnosti:

 • 1. január 2024: Veľké podniky kótované na regulovaných trhoch
 • 1. január 2025: Ostatné veľké podniky
 • 1. január 2026: Malé a stredné podniky (MSP)

Za cieľom ESG reportingu je poskytnúť zainteresovaným stranám – akcionárom, investičným analytikom, zákazníkom či zamestnancom – podrobné informácie o tom, ako organizácia rieši riziká a príležitosti súvisiace s udržateľnosťou. ESG reporting sa tak stáva stále dôležitejším nástrojom pre investorov, zákazníkov a ostatné zainteresované strany pri posudzovaní podnikov. Transparentnosť v tejto oblasti môže prispieť k lepšiemu hodnoteniu spoločnosti na trhu, získaniu dôvery investorov a zlepšeniu korporátnej reputácie.

Napriek tomu, že v niektorých jurisdikciách môže byť ESG reporting právne vyžadovaný. V mnohých prípadoch ide však o iniciatívu samotných firiem, ktoré chcú demonštrovať svoj záväzok k udržateľnosti a etickému podnikaniu. Bez ohľadu na to, či je ESG reporting povinný zákonom alebo je to dobrovoľná aktivita, stáva sa neoddeliteľnou súčasťou moderného podnikateľského prostredia, ktorá podnecuje firmy k zodpovednejšiemu a udržateľnému prístupu k podnikaniu.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore